ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15750
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠷᠪᠤᠪᠠᠨᠽᠠᠳ)

 

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠩᠭ᠋ᠤᠸ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠵᠥᠢᠴᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ

 

ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠪᠤᠪᠠᠨᠽᠠᠳ (1931 2002) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ