ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20906
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠭᠠᠩᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠰᠢᠯ ᠳᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠥᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠢ ᠵᠥᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠦ

ᠰᠢᠭᠢᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢ᠊ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠯᠦ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠣᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠯᠠᠴᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ

ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ

ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠣᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠯᠠ ᠦᠯᠦ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠯᠦ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠁

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠁

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠁

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ