ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5222
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠰᠤᠮᠡᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ