ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14497
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠴᠤᠭᠲᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠴᠠᠷᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶ‍ᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠮᠠᠷ ᠡ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠮᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠡ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠢᠰᠢᠪᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠃

 

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠬᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠮᠡᠷ ᠡ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ