ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 43448
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠦᠩᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠱᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

 

ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠦᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠰᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

 

ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠦᠩᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠱᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ

ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠦᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

 

ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ