ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6129

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠭᠦ

 

ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠭᠦᠭᠡ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ

ᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ