ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13788
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠪᠤᠯᠤᠳ)

 

ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ

ᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠦ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ

    ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ

ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠦ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ

    ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠦ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ

    ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠦ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ

    ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠢᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ