ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15980
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ)

 

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤ

 

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢ

 

ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢ

ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠴᠢ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ