ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18521
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩᠵᠠᠪ)

 

ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠰᠭᠦ ᠣᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠦᠳᠦᠰᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠷ ᠪᠣᠢ ᠰᠢᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

    ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠨᠢᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠤᠤᠯᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

    ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

 

᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠬᠠᠭᠠᠵᠢᠬᠤ ᠡᠡᠭ᠍ᠭᠦᠷᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ

    ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

    ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ