ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22482
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰ·ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎)

 

ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠰᠤᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠥᠮᠦᠷᠢᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠨᠡᠭᠡ ᠥᠨᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ

        ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠦᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ

 

ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

        ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠦᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ

 

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠤᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ

        ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠦᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

        ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ