ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7341

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦ

 

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠭᠦ