ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠮᠦᠩᠬᠡᠸᠴᠢᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8522
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ)

 

ᠵᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠤ

ᠵᠢᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

    ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ

    ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

    ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ

    ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠵᠢᠵᠤ

ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠠᠨ ᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

    ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ

    ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ