ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9285

ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠢ

ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ

ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

 

ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠤᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠢ

ᠰᠢᠳᠡᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡ

 

ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠡ

ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ