ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8294
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ

ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠶᠤᠳᠠᠰ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠷᠯᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠤ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠪᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠰᠠ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠷ

ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠷᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠯᠠᠢ

ᠠᠮᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ