ᠠᠭᠤᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13249
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠴᠢ

ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠤ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠌

ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ

ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ

ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠪ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ

ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠭᠦᠰᠢᠵᠤ

ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠬᠤᠮᠰᠠᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

 

    ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

    ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ

    ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠥᠭ᠌

 

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ

ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠦᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ