ᠭᠠᠩᠭᠤᠨᠴᠤᠳ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5741
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠭᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠷᠤᠴᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ

(ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠᠴᠢᠷ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ)

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠠᠴᠤᠳ ᠡ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠠᠴᠤᠳ ᠡ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠡᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠤᠨ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠠᠴᠤᠳ ᠡ᠂ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠩᠴᠢᠳ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠠᠴᠤᠳ ᠡ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠤᠳ ᠰᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠ

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠭᠴᠢᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠴᠢᠳ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠤᠠᠴᠤᠳ ᠁ ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ