ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19022
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠷ·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠣᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ