ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7281

ᠵᠢᠷᠪᠡᠰ ᠵᠢᠷᠪᠡᠰ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

 

ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠶᠧᠪᠢᠩ ᠪᠤᠤᠪᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠮᠠᠮᠠ

ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ

ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠮᠠᠮᠠ