ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18267
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

 

ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ

ᠭᠬᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠬᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ

ᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠺᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

 

ᠬᠠᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠺᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠮᠴᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ