ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6905
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

 

ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠠᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
Kelsen_j@163.com
2016-08-07