ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ

ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17231

ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

 

ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠠᠢ