ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5686
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠤᠭᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠮᠠᠷ

ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

 

ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠴᠠᠯᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

 

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
1525347901@qq.com
2016-03-20