ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15704
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠲᠡᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠬᠦᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠬᠢᠯᠤᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠩᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
906403250@qq.comneleed bayalig tegulder saihan bolgsen bainaa        urguljilen qirmai!
2016-06-29