《ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18601
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

 

ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ

ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ

ᠴᠠᠮᠠᠢ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ

ᠴᠠᠮᠠᠢ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

 

ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ