ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2179
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ burgud

(ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠨᠢ

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠥᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠮᠡᠷ ᠳᠠᠳᠯᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁