ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11430
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠮᠠᠨᠠᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

 

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ