ᠠᠨᠳᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17851
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠩᠭᠢᠯᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠠᠳᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠠᠳᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠴᠡᠷᠪᠠᠭᠦ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ

ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠠᠳᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠠᠳᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ