ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18534
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ burgud
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁