ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 72607
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠨᠤ)

 

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

 

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠵᠢ

ᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

 

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠵᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠡᠭ᠍ᠭᠦᠷᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ

ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ