ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠦᠩᠭ᠎ᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠦᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19006
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ

ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ

ᠣᠮᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ

ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ

ᠰᠦᠮᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ

ᠰᠥ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ

ᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ