ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠡ᠊·ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19290
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠦ᠋ᠦ)

 

ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ

        ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ

        ᠦᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

        ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

        ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ

        ᠦᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

        ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ

        ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ

        ᠦᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

        ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ