ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠪᠠ ᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠭᠠᠩᠸᠠᠴᠢᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19173
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ)

 

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠬᠠᠭᠳᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ

ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠡ

 

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠡ ᠦᠦ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠤᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣ ᠡ

 

ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ

ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠳᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡ

 

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠤᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ