ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 39865
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠭᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠵᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠨᠢᠰᠬᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠳᠤ

ᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ ᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ