ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5627
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠳᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠳᠤᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠹᠧᠩᠱᠦᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠭᠳᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠢ

ᠠᠷᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠦᠢ

 

ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢ

ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ