ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21927
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠪᠠᠲᠤ᠊᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

 

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

 

ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ