ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠪᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪ᠊·ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ·ᠴᠢᠩᠵᠤᠷᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19211
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠭᠡ᠊·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠮᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠤᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠪᠪᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ

 

ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ