ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠯᠤᠨ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠮᠤᠯᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4749
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 

ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠴᠦᠩᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

    ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 

    *** ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠯᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ