ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰ·ᠴᠤᠭᠲᠤᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰ·ᠴᠤᠭᠲᠤᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22172
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠠᠶ᠎ᠠ ︕ ᠪᠠᠯᠭ᠍ᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠩᠬᠤ

ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ