ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠮᠠᠨᠵᠢᠯᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠦᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8389
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

ᠡᠦᠭ᠍ᠶ‍ᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

 

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠨᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠷᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠺᠦᠮᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

 

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

ᠦᠨᠢᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠦᠨᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

 

ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ︕ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ︕ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ︕

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ︕ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ ︕

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ