ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠩ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13160
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠦ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯ᠎ᠡ

    ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

    ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠢᠯᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

ᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠶᠢ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ

ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ

    ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

    ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠢᠯᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ

ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ

    ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

    ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠢᠯᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ