ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10597
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ

ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ

 

ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ

 

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠦᠭᠡᠳᠡᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ

 

ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
ᠪ᠊·ᠨᠠᠷᠠᠡᠮᠠᠡᠳ᠋ᠣᠯ᠎ᠠ Goyc
2016-11-10
402941465@qq.com
2016-03-28