ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠ᠊·ᠠᠭᠸᠠᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠰᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18322
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨ·ᠪᠠᠰᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ)

 

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠰ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 

ᠣᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠳᠤᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ