ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠫᠠ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 55698
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠠᠵᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠢᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

 

 

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠠᠵᠠ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ