ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠲᠤ‍ᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 29324
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂

        ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠡ

        ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

        ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠡ

 

ᠣᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

 

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠮᠤᠰᠤ ᠨᠤᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ