ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12079
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠵᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦ᠋

ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠤᠩᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋

 

ᠴᠠᠯᠢᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠦ᠋

ᠴᠠᠯᠭᠢᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠲᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋

 

ᠳᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠡ ᠪᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ