ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠮᠦᠩᠭᠡᠸᠴᠢᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6146
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠤ

ᠵᠢᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

 

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠠᠵᠢᠵᠤ

ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠠᠨ ᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ