ᠦᠷ ᠭᠡᠢᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 23276
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠪᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠦᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

    ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

    ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

        ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

        ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠪᠢ ᠡᠨᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠷᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠮᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

    ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

    ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

        ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

        ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ