ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠩᠭᠢᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17310
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ)

 

ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠮᠠᠷ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠡ

ᠠᠶ᠎ᠠ ︕ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠮᠠᠷ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠡ

ᠠᠶ᠎ᠠ ︕ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶ᠎ᠠ ︕ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ