ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1891
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠡ ᠶᠤ

ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠤ

 

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤ

ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ

 

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠨ ᠨᠨ ᠨᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ