ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ·ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠪᠠᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13741
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳ

 

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠢ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠢ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠢ

 

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌

 

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

 

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠪᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠨ

ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ