ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3810
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

 

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠯᠢ᠌ᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠮᠡᠩᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ